ประโยคเด็ด
Theodore Roosevelt
Do what you can, with what you have, where you are.
ทำในสิ่ง ที่คุณสามารถจะทำได้ กับสิ่งที่คุณมี ณ ที่ที่คุณอยู่
 
George Bernard Shaw
You see things and you say "Why?" But I dream things that never were and I say "Why not?"
คุณเห็น บางสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วพูดว่า "ทำไม" ในขณะที่ผมฝันถึงสิ่งที่ไม่ยังเกิด ขึ้นแล้วพูดว่า "ทำไมจะไม่ล่ะ"
 
Ralph Waldo Emerson
The reward of a good thing well done is to have it done.
รางวัล ของสิ่งที่เรียกว่ายอดเยี่ยมคือการได้สร้างมันขึ้นมา
 
W.Brudzinski
Even a step back can be fatal.
แม้แต่ การก้าวถอยหลังก็อาจถึงแก่ชีวิตได้
 
T.Watson Jr (Founder of IBM)
If you want to increase your success rate,double your failure Rate.
ถ้าคุณ ต้องการประสบความสำเร็จมากขึ้นหนึ่งเท่าตัว จงเพิ่มความล้มเหลวเป็นสองเท่าตัว
 
T.Roosevelt
The only man who never makes mistake is the man who never does anything.
คนที่ไม่ เคยทำผิดคือคนที่ไม่ได้ทำอะไรเลย
 
J.F.Kennedy
Forgive your enemies, but never forget their names.
จงยกโทษ ให้แก่ศัตรูของคุณ แต่อย่าลืมชื่อของพวกเขาเป็นอันขาด
 
D.Kaye
Life is a big canvas and you should throw all the paint you can on it.
ชีวิต เหมือนภาพเขียนขนาดใหญ่และคุณควรจะใช้สีทั้งหมดที่คุณมีสร้าง สรรค์มันขึ้นมา
 
Anonymous
Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goals.
คุณจะ เห็นอุปสรรคเป็นสิ่งที่น่ากลัวเมื่อคุณละสายตาจากเป้าหมาย
 
William Blake
No bird soars too high if he soars with his own wings.
ไม่มีนก ตัวใดบินสูงเกินไปถ้ามันบินด้วยปีกของมันเอง
 
Anonymous
Some dream of worthy accomplishments, while others stay awake and do them.
บางคนฝัน ที่จะประสบความสำเร็จอย่างสวยหรู ในขณะที่บางคนกำลังลงมือกระทำ
 
Anonymous
The only thing in life achieved without effort is failure.
มีเพียง สิ่งเดียวในชีวิตที่สามารถพิชิตได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามคือ ความล้มเหลว
 
Anonymous
The determined man finds the way, the other finds an excuse or alibi.
ผู้ที่ แน่วแน่และมุ่งมั่นจะหาหนทางแก้ปัญหาในขณะที่คนอื่นจะหาหนทางแก้ ตัว
 
Anonymous
He who loses money, loses much; He who loses a friend, loses more; He who loses faith, loses all.
เขา..ผู้ สูญสิ้นทรัพย์สินไป เขา..สูญเสียมากเหลือเกิน เขา..ผู้สูญสิ้น เพื่อนไป เขา..สูญเสียมากกว่า เขา..ผู้สูญสิ้นความศรัทธา เขา..ผู้นั้น.. สูญเสียยิ่งกว่าใครๆ
 
Anonymous
Life remains the same until the pain of remaining the same becomes greater than the pain of change.
ชีวิตจะ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งความเจ็บปวดจากความนิ่งเฉยจะมากกว่าความ เจ็บปวดจากการเปลี่ยนแปลง
 
Albert Einstein
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former.
มีเพียง สองสิ่งเท่านั้นที่หาที่สิ้นสุดไม่ได้คือจักรวาลและความโง่เขลา ของมนุษย์ ทว่าฉันไม่แน่ใจกับอันแรกนะ
 
Katherine Hepburn
If you always do what interests you, then at least one person is pleased.
ถ้าคุณลง มือทำในสิ่งที่คุณสนใจอยู่เสมอ อย่างน้อยจะมีคนคนหนึ่งที่พอใจ
 
Harvey Firestone
You get the best out of others when you give the best of yourself.
คุณจะได้ รับสิ่งที่ดีที่สุดของคนอื่น เมื่อคุณได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดของ คุณไป
 
Benjamin Disraeli
The secret of success in life is to be ready for your opportunity when it comes.
ความลับ ของความสำเร็จคือเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอสำหรับโอกาสที่มาถึง
 
George Bush
In the end things will mend.
ในที่สุดแล้ว สิ่งต่างๆจะดีขึ้นเอง
 
J.Lubbock
When we have done our best, we should wait the result in peace.
เมื่อเราทำอย่างดีที่สุดของเราแล้ว จงรอรับผลอยู่อย่างสงบเถิด
 
Brad Pitt
Wisdom is in the head and not in the beard
ปัญญาอยู่ในสมอง มิใช่หนวดเครา
 
Steven Spielberg
To know a little less and understand a little more is our greatest need
รู้น้อยลงสักนิด แล้วเข้าใจให้มากขึ้น....คือที่สุดที่ต้องการ
 
Celine Dion
The heart that once truly loves never forgets.
หัวใจที่รักจริงย่อมไม่ ลืม
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 73 - 96 จาก 338
© 2008-2009 Liferevo Foundation. All right reserved.


Powered by RJ   |   Privacy   |   Term of Use   |   Contact