ขอเชิญชวนผู้มีน้ำใจทุกท่านช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวินาศกรรมใน เขตสยามสแควร์
เมื่อวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2553 เวลา 11.00 น. ชาวจุฬาฯ รักสยามได้ร่วมกันจัดงานแถลงข่าวขึ้น ณ โรงภาพยนตร์สยาม เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมรวมพลังรับผิดชอบประเทศไทย "กองบุญไทยไม่ทิ้งกัน" โดยมีราย ละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์
เพื่อระดมเงินช่วยเหลือจากปวงชนชาวไทยผู้ใฝ่ดี และมีความเห็นอกเห็นใจเอื้ออาทรต่อเพื่อนร่วมชาติผู้ได้รับความทุกข์ ระทมเดือดร้อนจากวินาศกรรมโดยผู้ไม่หวังดี โดยจัดตั้งกองบุญ “ไทยไม่ทิ้งกัน” เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่สวยงามและเป็นแบบอย่างให้อนุชน รุ่นหลังได้เอาเยี่ยงอย่าง และเป็นการสร้างสำนึกความรับผิดชอบต่อส่วน รวม

แนวความคิดพื้นฐาน
จากการที่กลุ่มเยาวชนและชาวไทยผู้มีความสำนึกรับผิดชอบต่อประ โยชน์ส่วนรวมได้รวมตัวกันบำเพ็ญประโยชน์ ปัดกวาดทำความสะอาดพื้นถนนบริเวณพื้นที่สยามสแควร์และบริเวณใกล้ เคียง ปรากฏการณ์นี้เองเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการจัดตั้งกองบุญ “ไทยไม่ทิ้งกัน” เนื่องจากบรรดานักบำเพ็ญประโยชน์เหล่านั้นได้แสดงให้เห็น แล้วว่า พวกเขายินดีอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ และพิสูจน์ให้เห็นว่า คนไทยเราจะไม่ทิ้งกันแม้ในยามยาก อันเป็นความหมายที่แฝงอยู่ในคำว่า ยามสุขร่วมสุข ยามทุกข์ร่วมช่วยเหลือทุกชนชั้นเท่ากันยามนี้

ทำไมเราต้องช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวินาศกรรม
ความเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของประชาชนครั้งนี้ถือได้ว่าเป็น ความเสียหายต่อส่วนรวมที่ควรได้รับการเยียวยาโดยตรงจากส่วนรวม มิใช่เพียงรอโอกาส หรือคิดว่าให้เป็นหน้าที่การให้ความช่วยเหลือจากรัฐ บาลซึ่งเป็นตัวแทนส่วนรวม หรือ การช่วยเหลือจากส่วนรวมในทางอ้อม เท่านั้น ซึ่งหากคนไทยเรารู้รักสามัคคีจริงดังคำสอนของในหลวงที่พสกนิกร ชาวไทยควรจะแสดงให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชื่นพระราชหฤทัย คือการแสดงให้เห็นว่า ไม่ว่าประเทศชาติจะประสบวิกฤตเพียงใดและจากใคร ก็ตาม เราคนไทยจะไม่มีวันทิ้งกัน และจะไม่มีวันทิ้งแผ่นดินไทย เพียงเพื่อเอาตัวรอดตัดช่องน้อยแต่พอตัวเด็ดขาด

เป้าหมาย
ผู้ประสบภัยจากวินาศกรรมในเขตสยามสแควร์ และขยายไปยังเขตอื่นๆ ต่อไป

วิธีการร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
1. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์ เลขที่บัญชี 152 468 663 9 ชื่อบัญชีกองบุญ “ไทยไม่ทิ้งกัน”
2. เข้าแสดงเจตจำนง ณ จุดรับบริจาคที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาสยามสแควร์

คณะผู้จัดตั้งกองบุญ
1. นายสวัสดิ์ ปฐมมงคลกุล ผู้จัดการศูนย์การค้าสยามสแควร์ โทร. 086 986 2244
2. นายทรงยศ สามกษัตริย์ ผู้จัดการศูนย์หนังสือจุฬาฯ โทร. 081 906 9300
และข้าราชการ พนักงาน คนทำงาน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
 
© 2008-2009 Liferevo Foundation. All right reserved.


Powered by RJ   |   Privacy   |   Term of Use   |   Contact