FOUNDATION

       คำถามสำคัญที่นำเราออกเดินทางหาคำตอบเพื่อสร้างสรรค์โครงการที่เราจะทำในวันนี้และอนาคตข้างหน้าคือ “อะไรคือสิ่งที่เราสามารถแบ่งปันและร่วมมือกับเยาวชนในวันนี้เพื่อให้ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงกับอนาคตของ ประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า” คำตอบคือ การค้นพบ ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของการเรียนรู้ เราจึงใช้คำ ภาษาอังกฤษว่า Discover ตั้งไว้เป็นเป้าหมาย เพราะชีวิตคือการเรียนรู้และการศึกษา เป็นทั้งครูและนักเรียนใน ตัวมันเอง เราเท่านั้นที่จะค้นพบหรือสร้างสรรค์ความหมายด้วยตัวเองจากสิ่งที่เราให้คุณค่าและคิดว่าสำคัญ

       เราตระหนักดีว่าการตระหนักรู้ในตัวตน การมีจิตสำนึกที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเป็นกุญแจ สำคัญในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน เรามีความฝันที่จะก่อตั้งสถาบันเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการตระหนักรู้สู่ การเปลี่ยนแปลง เราตั้งใจจะมีหลักสูตรอบรมระยะสั้นและระยะยาวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับความเข้าใจในตัวเอง รู้จักรากของกริยาที่เราแสดงออกและปฎิกิริยาที่เราโต้ตอบหรือตอบโต้ออกไป เข้าใจความเปราะบาง เห็นรูป แบบของการแสดงอาการปกป้องตัวเอง การเรียนรู้เรื่องความเข้าใจในบุคลิกลักษณะนิสัยของตัวตนต่างๆที่ ประกอบมาเป็นเราเพื่อที่เราจะสามารถเลือกใช้ศักยภาพด้านต่างๆที่เรามีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความขัด แย้งที่เกิดจากการสื่อสารและการไม่สื่อสาร และพัฒนาความเป็นผู้นำอย่างมีบูรณภาพ ดุลยภาพและภราดรภาพ เพื่อสร้างสรรค์สังคมให้การอยู่ร่วมกันอย่างมีความหมาย จึงกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินการไว้ดังนี้

  1. ให้ความรู้ความเข้าใจถึงคุณค่าและความหมายของชีวิต การตระหนักรู้เรื่องตัวตน ศักยภาพด้านต่างๆ เพื่อ การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
  2. จุดประกายความคิด แรงบันดาลใจ ส่งเสริมแนวคิดการพึ่งพาและการพัฒนาตนเองให้ดำรงชีวิตอย่างมีเป้า หมายและมีคุณค่า การมีจิตสำนึกที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติอันเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาสังคม อย่างยั่งยืน
  3. สร้างสรรค์ชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความหมาย สร้างเครือข่ายและสังคมแห่งการเรียน รู้เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ เผยแพร่ความรู้ และดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์และ/หรือ สนับสนุน ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ ประการใด

คณะกรรมการโครงการชีวีภิวัฒน์
รัศเอก รัตธัญธนากุล
วริวรรณ์ วิทยฐานกรณ์
รุจิรพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ
พรเทพ ประภากิตติกุล

        องค์กรของเราเรามีความปรารถนาที่จะร่วมมือ ประสานงานกับเยาวชน นักศึกษา และชุมชน จัด กิจกรรมที่สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม ส่งเสริมจิตสาธารณะ รักและเคารพธรรมชาติ สร้างสรรค์ชุมชน แห่งการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความหมาย อันจะนำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน


ปัจจุบัน โครงการชีวีภิวัฒน์ มีความตั้งใจผลักดันโครงการต่างๆดังนี้
Currently, LifeRevo Project has an aim to carry on the following projects.

เว็บไซท์ชีวีภิวัฒน์
เว็บไซด์ www.liferevo.org เป็นเว็บไซท์เพื่อแบ่งปัน คมความคิด เรื่องราวดีๆ บทสัมภาษณ์บุคคล ไฟล์วีดีโองานสัมมนาพรมฟ้า,บทสัมภาษณ์แรงบันดาลใจ แนวคิดและทัศนคติของบุคคลที่หลากหลาย

LifeRevo Website
An online society where you can exchange your thoughts and experiences of LifeRevo, where you can enjoy a collection of interviews of interesting people who can be considered role models in life, sharing good stories, and sharing the knowledge in order to extend the results of success for an impact on society, paving the way for a better society.There are web streaming channels that broadcast meaningful programs that can inspire people in many dimensions of their lives as an inspiration for building their successes in life and to share their experiences with others in the society.
สัมมนาพรมฟ้า
การสัมมนาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจจากบุคคลที่สามารถเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต ในการใช้ชีวิต หลายๆท่านคงสงสัยว่าทำไมพวกเราถึงพยายามสร้างแรงบันดาลใจผ่านพรมสีฟ้าผืนนี้ เพราะเรามีความเชื่อว่าในการดำเนินชีวิตนั้นเราต้องเจอ อุปสรรคบ้างไม่มากก็น้อยเหมือนกับท้องฟ้าที่เคยสว่างวันนึงกลับที่เต็มไปด้วยเมฆฝนที่มืดครึ้ม… เช่นเดียวกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างทางเดินของชีวิตมักจะผ่านมาแล้วก็ผ่านไป เมื่อฝนที่เคยตกหนักหยุดลง ฟ้าหลังฝนก็จะเป็นท้องฟ้าใหม่ที่สดใสกว่าเดิมเสมือนพรมสีฟ้าผืนนี้

LifeRevo Blue Carpet
Inspirational seminar holding every year to pass on the way of thinking and experience from inspirational people and to spread out the better understanding the Methodology of changing the way of thinking and taking action to accomplish life goal.
ชมรมชีวีภิวัฒน์
ก่อตั้งโดยกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาเพื่อเป็นเครือข่ายความร่วมมือกับโครงการชีวีภิวัฒน์ เสริมสร้างปัญญา พัฒนาจิตใจ ให้เยาวชนรู้คุณค่าและมีเป้าหมายในชีวิต ดำเนินชีวิตอย่างมีทิศทาง ซึ่งจะเสริมสร้างรากฐานทางความคิดแก่เยาวชน ที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต โดยเชิญรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในแต่ละสาขามาเล่าประสบการณ์การ ทำงานในน้องๆในชมรมฟัง

LifeRevo Club
A club set up by high school and university students to collaborate with LifeRevo projects, to build wisdom, develop the mind of youths so that they can realize their potentials, to have a goal in life and live their lives with a sense of direction. This will help build a good thinking foundation for youths whom are the foundations of the country’s future. In the club, the main activity is to invite seniors from LifeRevo that have experience in various areas of life to share their experience with their juniors.
ชีวีภิวัฒน์โรดโชว์
อาสาสมัครและคณะกรรมการชีวีภิวัฒน์เดินสายให้ความรู้และแรงบันดาลใจเตรียมตัวสู่โลกแห่งการทำงานจริงหลังจบจากรั่วมหาวิทยาลัย

Liferevo Roadshow
LifeRevo’s Volunteer go sharing inspiration, experiences and knowledge in order to make students prepare themselves for facing real life working after their graduation.
ครอบครัวไอไวซ์
ครอบครัวไอไวซ์เกิดขึ้นเพื่อนำเรื่องราวของไปจัดกิจกรรมวาดระบายสีตามจินตนาการของเด็กๆในชนบทเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้พวกเค้ากล้าฝัน เชื่อมั่นในตัวเอง ลงมือสร้างความฝันให้เป็นจริง และนำรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์หลังหักค่าใช้จ่าย บริจาคเข้าร่วมโครงการกองทุนการศึกษาชีวีภิวัฒน์ (Liferevo Scholarship) เพื่อเป็นทุนการศึกษามอบให้เด็กที่เรียนดีแต่ยากจนได้มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น

iwise FAMILY
iwise FAMILY is a project that inspires and encourages people to dare to dream, to believe in themselves, and to make it happen! Part of the profits from selling iwise FAMILY’s products will be donated to the Liferevo Project under Buy 1 get 2 Shares Project to support scholarship and donate 1 iwise Family T-Shirt when you buy it. Besides this, Liferevo’s volunteers will organize “Sharing The Dream” which is an activity that inspires children in the countryside to dare to dream and to make it happen! For more information about Liferevo Project,Please visit www.liferevo.org
iwise FAMILY T-Shares : Buy 1 get 1 Free
เมื่อคุณซื้อเสื้อ iwise FAMILY 1ตัว โครงการจะนำรายได้เข้าเป็นกองทุนการศึกษาชีวีภิวัฒน์ (Liferevo Scholarship) เพื่อเป็นทุนการศึกษาของเด็กที่เรียนดีแต่ยากจนได้มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น และมอบเสื้อ iwise FAMILY อีก1ตัว ให้กับโครงการ Sharing The Dream ซึ่งเป็นโครงการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆและเยาวชนมีจินตนาการและมีความฝันโดยใช้ตัวละครจาก“ครอบครัวไอไวซ์” มาเป็นสื่อในการดำเนินเรื่อง

* “iwise FAMILY Art Competition was created in 2009-2010”. It has been changed the name to be “Sharing The Dreams” since 2011.

Full Story
Sharing The Dream
กิจกรรมแบ่งปันความฝัน เป็นกิจกรรมวาดภาพความฝันโดยใช้ตัวละครจาก “ครอบครัวไอไวซ์” มาเป็นสื่อในการดำเนินเรื่องเพื่อกระตุ้นให้เด็กๆตระหนักถึงความสำคัญของการมีความฝันและมีเป้าหมายในชีวิต เด็กๆจะจินตนาการถึงอนาคตและความฝันของตัวเองเป็นภาพวาดระบายสี พร้อมทั้งนำเสนอเพื่อฝึกความสามารถในการสื่อสารและความกล้าแสดงออก อาสาสมัครที่ร่วมจัดกิจกรรมจะได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของการแบ่งปัน การให้ ได้ทบทวนและย้อนกลับมามองตัวเอง ตระหนักถึงความใฝ่ฝัน คุณค่าและความหมายในชีวิตของตัวเอง นำไปสู่การตระหนักรู้ในตัวตน และการค้นพบแรงบันดาลใจด้วยตัวเองในที่สุด

“Sharing The Dream" is an activity to inspire the kids draw their dreams. The purpose of an activity is to encourage them to have their dreams and goals in life through their imagination and draw it using the characters in "iwise Family". They will draw and color their future and their dream before presenting it to everyone. They will also be able to show their presentation and communication skills.

1st Sharing The Dream
โครงการ Sharing the Dream ครั้งที่1 ณ โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2552


Full Story

2nd Sharing The Dream
โครงการ Sharing the Dream ครั้งที่2 ณ โรงเรียนบ้านคลองมดแดง จ.กำแพงเพชร วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2553


Full Story

3ndSharing The Dream
โครงการ Sharing the Dream ครั้งที่3 ณ โรงเรียนวัดทุ่งรี จังหวัดนครปฐม วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2553


Full Story

4thSharing The Dream
โครงการ Sharing the Dream ครั้งที่4 ณ โรงเรียนบ้านท่าเสลา ตำบลยางน้ำกลัด จังหวัดเพชรบุรี วันพฤหัสที่ 23 ธันวาคม 2553


Full Story

5thSharing The Dream
โครงการ Sharing The Dream ครั้งที่5 ณ บ้านโฮมฮัก จังหวัดยโสธร วันเสาร์ที่3 ธันวาคม 2554


Full Story

6thSharing The Dream
Sharing The Dream ครั้งที่ 6 ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กราชานุกูล จ.กทม. วันศุกร์ที่3 เมษายน 2555


Full Story

7thSharing The Dream
Sharing The Dream ครั้งที่ 7 รร.พุราย จ.กาญจนบุรี วันที่ 6 สิงหาคม 2555


Full Story

8thSharing The Dream
Sharing The Dream ครั้งที่ 8 ชุมชนบ้านปิล๊อคคี่ จ.กาญจนบุรี 16 มิถุนายน 2555


Full Story

9thSharing The Dream
Sharing The Dream ครั้งที่ 9 รร.บ้านนาดีสร้างบง จ.อุดรธานี วันที่ 24-25 สิงหาคม 2555


Full Story

10thSharing The Dream
Sharing The Dream ครั้งที่ 10 โรงเรียนบ้านองหลุ จ.กาญจนบุรี


Full Story

11thSharing The Dream
Sharing The Dream ครั้งที่ 11 มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก บ้านลูกรัก วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2556


Full Story


       คุณเองก็สามารถร่วมกันสร้างสรรค์สังคมพร้อมๆไปกับเรา ร่วมเป็นอีกหนึ่งแรงในการสร้างสรรค์สังคม สนใจร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆของโครงการหรือร่วมเป็นอาสาสมัครของโครงการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปเพื่ออ่านมันได้ หรือ โครงการชีวีภิวัฒน์ 1439 หมู่ 6 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 
© 2008-2009 Liferevo Foundation. All right reserved.


Powered by RJ   |   Privacy   |   Term of Use   |   Contact