Let’s begin New Year 2013 with smiles together !!!


iwise FAMILY アイワイスファミリー
iwise FAMILY is a project that inspires and encourages children to dare to dream, to believe in themselves, and to make it happen! Part of the profits from selling iwise FAMILY’s products will be donated to the Liferevo Foundation to support scholarship when you buy it. Besides this,iwise FAMILY will organize the Sharing The Dream Project, an activity that inspires children in the countryside to dare to dream and to make it happen! For more information, Please visit www.liferevo.orgiwise FAMILY’s Tale
Chapter1

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ณ ดินแดนแห่งจินตนาการ ไอไวซ์ เอ็นวี่ และทรี กำเนิดและเติบโตขึ้นในเกาะทะเลทรายที่แห้งแล้ง ไอไวซ์เป็นพี่คนโต มีจิตใจโอบอ้อมอารี มีเมตตา มีความฝันและเชื่อมั่นในตัวเอง...ความฝันของไอไวซ์นั้นคือต้องการให้น้องทั้งสองสามารถจินตนาการถึงอนาคตของตัวเอง ลงมือสร้างความฝัน ผลักดันให้เป็นความจริง แต่น้องทั้งสองคนไม่รู้ว่าความฝันของตนเองคืออะไร...เอ็นวี่ เป็นน้องคนเล็ก ขี้อิจฉา เอาแต่ใจตัวเอง ชอบเอาชนะ คิดลบ ดื้อและมองโลกในแง่ร้าย...ทรี เป็นน้องคนกลาง ที่ไม่ชัดเจนในความฝัน ขาดความเชื่อมั่น ใจโลเล สับสน ไม่รู้ความต้องการของตัวเอง ไม่กล้าทำสิ่งที่แตกต่าง...


Once upon a time in the land of imagination, there were three siblings by the names of iwise, Envy, and Three whom were born and raised on an arid desert island. iwise, the eldest brother, was kind, merciful, confident and had a dream, a dream that his two younger siblings could imagine their own futures, pursue their dreams, and make their dreams come true but the problem was that these two younger siblings did not have their own dreams. Envy, the youngest, was envious, self-centered, likes to win, stubborn and has a negative view on life. Three, the middle born child, does not have a clear and vivid dream, lacks self confidence, confused, doesn’t know what he wants, and does not dare to do anything different.


昔々、おとぎの国にIwise,Envy,Threeという不毛の砂漠で生まれ育てられた三人の兄弟がいました。長男のIwiseは親切で慈悲深く自信があり夢がありました。それは二人の弟たちが将来を心に描き、夢を追い求め、夢を実現させることです。しかし問題は二人の弟たちは自身の夢を持っていないことでした。一番下のEnvyはねたみが深く、自己中心的、勝つことを好み、ひねくれ、人生に悲観的。真ん中のThreeははっきりとした活気にあふれた夢をもたず、自信がなく途方にくれ、何がしたいのかわからず、変わったことをあえてしようともしない。Chapter2

ไอไวซ์จึงพาน้องทั้งสองออกเดินทางเพื่อค้นหาความฝันของตนเองและเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต พี่น้องทั้งสามร่วมเดินทางฝันฝ่าอุปสรรคมากมายด้วยกันไปยังเมืองมงกุฏซึ่งเป็นเมืองแห่งความอุดมสมบูรณ์... ระหว่างการเดินทาง ทั้งสามต้องต่อสู้กับสภาพอากาศที่แตกต่าง หลบหลีกตัวไร้ฝันและต่อสู้กับตัวกินฝัน...ทรีและเอ็นวีได้เห็นสิ่งมีชีวิต ลักษณะนิสัยของสัตว์ต่างๆ และธรรมชาติรอบข้างมากมายจึงเริ่มเข้าใจอุปนิสัยของตัวเองและทำให้ทัศนคติเปลี่ยนไป มีแรงบันดาลใจอยากเปลี่ยนแปลงนิสัยและมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นว่าสามารถสร้างความฝันด้วยความพยายามของตัวเองให้เป็นจริงได้


iwise decidedly took his two siblings travelling so that they may find their dreams and that they may gain some experiences of life. The three siblings travelled together, surpassing various obstacles to arrive at Crown Island, an island of abundance. While travelling, all three had to battle the changing whether conditions, escape from lack of dreams, and fight against dream-swallowers. Three and Envy saw animate beings, experienced and learned different animal’s behaviors, and experienced the natural environment so intensely that these elements helped the two siblings understand their own natures, helped them to change their attitudes, gave them the motivation to change and improve their behaviors, and also built their self-confidence in believing that they can fulfill their dreams through their very own efforts.


Iwiseは二人の弟たちが夢を見つけ、人生の経験を得るかもしれないと断固として二人の弟を旅に連れていきました。三人の兄弟は見捨てられた島、王冠の島へたどり着くために幾多の試練を乗り越え一緒に旅をします。旅の途中、三人の兄弟は悪天候と戦い、ゴーストから逃れ、夢喰いたちと戦わなければなりませんでした。ThreeとEnvyは生命を持つ有機体に会い、異なる動物の行動を経験し、熱心に自然環境を学びました。このことが二人の弟自身の本質の理解や態度に変化をもたらし、彼らの態度を向上するための動機付けになりました。一生懸命努力をすれば夢は叶えられるという自信にもなりました。Chapter3

ในที่สุดทั้งสามก็เดินทางไปถึงปราสาทมงกุฎ ที่ดินแดนนี้เอง ทั้งสามได้พบคิงซึ่งเป็นผู้ปกครองเมืองมงกุฎ คิงได้เล่าถึงตำนานของการเป็นผู้ปกป้องความฝันที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของไอไวซ์ ทำให้พี่น้องสามเกิดแรงบันดาลใจต้องการสืบทอดเจตนารมน์ของบรรพบุรุษ จึงอาสาเป็นผู้ปกป้องความฝัน ไปสร้างแรงบันดาลใจให้มนุษยที่มีจินตนาการและมีความฝัน เชื่อมั่นในพยายามและความมุ่งมั่นของตัวเองที่จะลงมือทำสิ่งต่างๆเพื่อบรรลุความฝันของเค้าเอง คิงได้ใช้เวทย์มนต์สร้างประตูเชื่อมต่อโลกของไอไวซ์กับโลกมนุษย์ พี่น้องทั้งสามจึงเดินทางไปยังโลกมนุษย์เพื่อเป็นผู้ปกป้องความฝันไม่ให้ความฝันของมนุษย์เลือนหายไป


Finally, all three arrived at the Crown Castle and on this land is where the three met king, the protector of the land of crowns. King recounted the legend of being the protector of dreams that has been passed down from iwise’s ancestors. The three felt inspired to hand down the ancestor’s wish and vowed to be protectors of dreams to inspire humans to have imaginations and dreams and to believe in their efforts and their dedication when deciding to do anything to fulfill their dreams. King used a spell to build a connecting gateway to iwise’s world and the human world so that the three can travel to the human world and to protect dreams and not allow humans’ dreams to be lost.


ついに三人は王冠の城にたどり着き、王冠の土地の番人の王様に会いました。王様はiwiseの先祖から受け継いだ夢の番人の言い伝えを詳しく話しました。三人は先祖の願いを伝えたくなり、人々に想像力と夢を持ち、夢を実現するために何かをするときは努力と献身を信じさせるために夢の番人になることを誓いました。王様は三人が人間界に旅し、夢を守り、人々の夢が失われることがないように iwiseの世界と人間界を結ぶ出入口を作るための呪文をとなえました。นึกถึงความฝันซิ ปกป้องมันไว้ ลงมือทำ แล้วเราจะเดินทางไปคว้ามันมาด้วยกัน
Have a dream, protect it, pursue it, and we will achieve it together.
夢を持って、夢を守って、夢を追い求めて、私たちと一緒に夢を実現しましょう。


Example of 1st collection.
 
© 2008-2009 Liferevo Foundation. All right reserved.


Powered by RJ   |   Privacy   |   Term of Use   |   Contact